Forretningsbetingelser

Naturmedico ApS – Unicomputer ApS – ÆldreCare ApS

Spurvevej 8 , 2670 Greve. Danmark.CVR.: 14245103 Tlf: 42655408, support@uni-partner.dk 

Handelsbetingelser. 

§ 1 Omfang

 Efterfølgende handelsbetingelser er gældende for køb af de i Online butikken angivne produkter, og betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Naturmedico.dk  og køber. Uanset eventuel forskellighed mellem indgået aftale og gældende købelov i respektive lande (Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige) vil købelov for de enkelte lande være gældende.

 § 2 Indgåelse af aftale

 Køber accepterer ved hver bestilling de anførte handelsbetingelser, og opfordres til før hver bestilling at læse de anførte handelsbetingelser grundigt igennem, og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som er anført efterfølgende. Køberen modtager en kopi af handelsbetingelser sammen med bekræftelsen af bestillingen pr. e-mail.

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år, medmindre forældre eller andre der lovligt kan indgå aftaler på vegne af personer under 18 år.

Naturmedico ApS tager forbehold for prisfejl, tastefejl, tekniske problemer, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra producent  og force majeure

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder ejendomsretten til de samlede betalte produkter ved overdragelsen, hvorefter Naturmedico ApS frafalder retten til ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Gebyrer og betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant med tillæg af forsendelsomkostninger. Ved indbetaling af fakturabeløb direkte på vor bankkonto tilkommer intet betalingsgebyr. Beløbet er kundens ejendom indtil varen er leveret.

Betaling af online bestilte varer kan foretages ved benyttelse af  payPal med brug af alle betalingskort VISA, MARSTERCARD etc. minus Dankort, eller ved indbetaling direkte på vor konto igennem  Moblepay :

.

Slutbeløbet inklusive 25 % moms og forsendelse oplyses køberen i DKK, inden køber godkender købsaftalen.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse af kortet. Når køber anvender kreditkort som betalingsmåde, reserveres beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har ekspederet de bestilte produkter, gør Naturmedico ApS  betalingspåkrav til kortudsteder, og køber kan ikke længere disponere over det reserverede beløb.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det som køber har godkendt ved indgåelse af aftalen.

Ved indbetaling af købebeløb på Naturmedico´s bankkonto, garanterer Naturmedico ApS for tilbagebetaling af tilgodehavende beløb ved fortrydelsesret, eller andet tilgodehavende.

§ 5 Levering  og risiko

Levering sker til den adresse som er angivet i kontantkøbsaftalen og afsendelse af varerne sker snarest muligt fra lager. Dog kan nogle varer have en længere leveringstid, såfremt de er udgået fra lager og er undervejs fra oversøisk producent. Køber vil blive informeret om længere leveringstid ved kontakt om købsformalia.

Varerne til Danmark vil fortrinsvis blive leveret gennem Post Danmark og der tilkommer et forsendelsesgebyr i henhold til Post Danmarks takster. Gebyrerne tillægges fakturaen. For forsendelser til andre lande gennem Post Danmark tilkommer der gebyrer gældende for de respektive lande.

§ 6 Købers ansvar.

Ved levering af varerne skal køber straks undersøge disse, og ved fejl og mangler reklamere til Naturmedico ApS umiddelbart efter konstatering af disse.

Skader opstået ved købers fejlagtige håndtering af produktet er købers ansvar, og uden ansvar for unicomputer.dk.

Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren ved varens overlevering.

§ 7 Sælgers ansvar

Sælger er underlagt gældende købelov i respektive lande, hvor sælger udfører internethandel, uanset eventuel forskellighed i nedennævnte handelsbetingelser, så vil de respektive landes lovgivning være overordnet gældende.

Ved berettiget reklamation skal denne foretages senest 2 år fra leveringstidspunktet, for at forpligtige Naturmedico ApS til at foretage udbedring. Reklamationen skal ske til Naturmedico ApS umiddelbart efter at fejlen eller manglen er konstateret. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Naturmedico ApS er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Udbedring af forhold som skyldes købers håndtering af produktet, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, netværksskader, fjerbetjeninger, batterier eller andet forbrugsmateriale m. v. er ikke omfattet af Naturmedico ApS forpligtigelse til at foretage udbedring.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen for manglende anvendelses tid på grund af produktets mangel.

Naturmedico ApSorbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Naturmedico ApS kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Naturmedico´s vurdering. Naturmedico ApS kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader, som følger af at produktet med tilhørsdele ikke fungerer som forudsat evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger eller andre produktet uvedkommende forhold. Ligeledes for eventuel tabt arbejdsfortjeneste m. m.

§ 8 Produktansvar

Naturmedico´s  ansvar for skade på køber, bruger, gods m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra Naturmedico´s side, samt ansvar fastsat i almindelige lovbestemmelser. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af  Naturmedico ApS.

I tilfælde af indtruffen skade skal Naturmedico ApS straks underrettes og have mulighed for at besigtige skaden.

Ved skader på lagringsmedier som følge af produktets mangler ved levering, er Naturmedic ApS erstatningsansvar alene begrænset til lagringsenhedens værdi af et uindspillet lagringsmedie.

§ 9 Fortrydelsesret

 I de tilfælde hvor køberen er forbruger, kan denne fortryde købsaftalen jfr. § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 og § 23 i Forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesretten er 14 kalenderdage, og fristen påbegynder at løbe fra leveringsdagen.

Fortryder køber aftalen, opfordres køber til, at meddele Naturmedico ApS dette skriftligt inden fristens udløb, og varen skal tilbageleveres til Naturmedico ApS umiddelbart efter meddelelse om fortrydelse af den indgåede aftale. Produktet skal tilbageleveres i væsentlig samme stand som køber har modtaget det.

Køber gøres opmærksom på at fortrydelsesretten bortfalder såfremt, i henhold til lovens § 20 stk. 3

1)      varer der er taget i brug, hvis det efter varens art er åbenbart, at brugen medfører en formindskelse af varens salgsværdi, og

2)      forseglede lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer hvis forbrugeren har brudt forseglingen.

Ved brud på produktets salgsemballage vil produktet ikke atter kunne sælges som ubrugt og værdien af produktet vil derved blive formindsket.

Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Hvis tilbehør, herunder software er taget i brug (brudt forsegling), kan dette ikke returneres og erstattes. Naturmedico ApS erstatter ikke forhold som er følger af installation, montering eller afmontering af produkter med mangler.

§ 10 Persondata

Naturmedico ApS  behandler og opbevarer kun nødvendige kunde oplysninger for aftalens afvikling dvs. kundeadministration og markedsføring.

Ved indgåelse af købsaftale registreres kunden ved navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse oplysninger opbevares i maksimalt 5 år i. ht. Bogføringslovens krav om 5 års opbevaringspligt af regnskabsmateriale.

Det er frivilligt om køber vil give Naturmedico ApS de ønskede oplysninger, ligeledes om man vælger ikke at modtage elektronisk udsendte nyhedsinformationer o. l.

§ 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet sin eventuelle klage ved skriftlig henvendelse til Naturmedico ApS og såfremt denne vægrer sig ved at nægte accept af klagen, da at  fremsende klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

§ 12 Erhvervskunder

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt skriftligt, ligeledes begrænses  reklamationsretten til 12 måneder fra leveringsdatum

Ovenstående forretningsbetingelser er gældende for samtlige nedennævnte os tilhørende selskaber:

Naturmedico ApS

Unicomputer ApS

ÆldreCare ApS

Facebooktwittermail